Verlof aanvraag

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof buiten de reguliere vakanties moet minimaal zes weken van tevoren aan de schoolleiding worden voorgelegd. Dit verlof wordt alleen verleend als:

 • het wegens specifieke aard van het beroep van een der ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties gezamenlijk met vakantie te gaan;
 • een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Dit verlof mag:

 • hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • in totaal niet langer duren dan tien schooldagen;
 • De wet staat niet toe dat een kind in de eerste twee weken van het schooljaar en de laatste week van het schooljaar bijzonder verlof krijgt.  

 

 

Verlof bij gewichtige omstandigheden

Extra verlof in verband met familieomstandigheden of andere ernstige omstandigheden, moet u schriftelijk zes weken van te voren aanvragen bij de directeur. Mochten de omstandigheden dit niet mogelijk maken dan wordt u gevraagd vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering dit aan de schoolleiding te melden.

De formulieren voor deze aanvragen/ melding zijn bij de administratie verkrijgbaar. Nadat het formulier is ingeleverd en zonodig met de leerkracht is besproken, wordt het door de directeur beoordeeld. Als het verlof meer dan tien schooldagen is, moet de leerplichtambtenaar hierover oordelen Ouders dienen in dit geval altijd een schriftelijk verzoek in. De schoolleiding en/of de ambtenaar leerlingenzaken reageren schriftelijk.

 

Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die buiten de wil van de ouders of de leerlingen zijn gelegen. Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

 • een wettelijke verplichting voor zover daar niet buiten de lesuren aan kan worden voldaan;
 • verhuizing;
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad;
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (de duur in overleg met de schoolleiding);
 • overlijden van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (de duur in overleg met de schoolleiding);
 • 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½, 25-, 50- en 60-jarig huwelijk van ouders of grootouders.

 

Aanvraagformulieren

Voor alle vormen van verlof moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Dit formulier kan opgehaald worden bij de administratie.

 

Let op !

Het verlof wordt pas goedgekeurd als u van uw kind een door de directie ondertekende akkoordverklaring heeft gekregen. Verlof dat niet (tijdig) is aangevraagd, wordt aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim.

Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.

De directeur is verplicht de consulent leerlingenzaken mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Je kunt geen reacties meer plaatsen.