Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die uit zes leden bestaat, drie ouders en drie personeelsleden. Ze worden voor een bepaalde periode gekozen en kiezen dan een voorzitter en secretaris uit hun midden. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Bij wet is geregeld over welke onderwerpen de ouder- en personeelsgeleding van de MR advies- of instemmingsbevoegdheid heeft. De MR mag alle onderwerpen aan de orde stellen die over de gang van zaken op school gaan. Meer concreet betekent dit dat de MR het schoolbeleidsplan, de schoolgids, het schooljaarplan bespreekt en van een advies of een instemming voorziet.

In de MR van De Wielewaal hebben zitting:

Oudergeleding:

Dirk van den Berg (voorzitter),
Agnes Spoormans (secretaris),
Esmée Lindenbergh-Krabbendam

Personeelsgeleding: Tijn Lohr

Bovenschoolse beleidszaken worden behandeld in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad hebben vertegenwoordigers van alle scholen van Openbaar Onderwijs aan de Amstel zitting. Tijn Lohr zit als lid in de GMR als vertegenwoordiger van De Wielewaal.

Voor vragen en opmerkingen kunt u de MR bereiken op:

mr@eerstemontessori.nl

 

Je kunt geen reacties meer plaatsen.