Klachtenregeling

Wat te doen bij een eventuele klacht?

Zowel de school als het  schoolbestuur spannen zich in om een veilig schoolklimaat te creëren. Een veilig schoolklimaat zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen van de school. Wij gaan er vanuit dat klachten en verschillen van inzicht over de dagelijkse gang van zaken in de school in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding   worden opgelost of afgehandeld . De directeur van de school speelt hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol.

Mocht het echter niet mogelijk zijn gezamenlijk tot een oplossing te komen,  dan kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van ons schoolbestuur, de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

In de klachtenregeling van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA) is geregeld waar (wettelijke vertegenwoordigers van) betrokkenen van de school een schriftelijke  klacht kunnen indienen en op welke manier dit dient te gebeuren.

Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u bij de schooldirectie en/ of één van de interne contactpersonen inzien. De volledige klachtenregeling “Openbaar Onderwijs aan de Amstel”  is ook  te vinden op www.ooada.nl.

Ø Stappen in een traject naar een oplossing:

behandeling op schoolniveau

Indien er sprake is van een klacht of verschil van inzicht gaat de betrokkene een gesprek aan met een of meer van de volgende personen:

  •         De leerling / ouder (via leerkracht of directeur)
  •         De leerkracht / het personeelslid
  •         De directeur

Indien er geen oplossing via deze weg te vinden is en/of indien de melder niet precies weet waar en op welke wijze  hij/zij  het probleem bespreekbaar kan maken, kan contact opgenomen worden met

  •         Eén van onze interne contactpersonen op school

Op iedere school die valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel zijn één of twee  interne contactpersonen  aangesteld bij wie alle betrokkenen van de school (leerlingen, ouders, personeel, vrijwilligers) terecht kunnen met vragen c.q. klachten van welke aard dan ook,  als men , om bepaalde redenen,  niet met een klacht naar de  directie kan gaan.   De interne vertrouwenspersoon is niet degene die een eventuele klacht in behandeling neemt, maar hij/zij zoekt samen met de melder een weg  om de problematiek bespreekbaar te maken.

Bij ons op school zijn/is de interne contactperso(n)on(en):

Mevrouw S. Koole (ouder)

sabijnkool@hotmail.com

06 24512361

 

   

Behandeling op bovenschools niveau

Lukt het ook met inschakeling van de interne contactpersoon  niet tot een oplossing te komen dan bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met  

Een externe vertrouwenspersoon van de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

De stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel beschikt over een  onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon:

Mevrouw Minke Fuijkschot

Telefoon: 06-31631673

Email:      mfuijkschot@hetabc.nl

Zij kan advies geven en, met instemming van de klager, nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.  De externe vertrouwenspersoon kan een melder van een klacht  begeleiden en ondersteunen bij eventuele verdere stappen, bijvoorbeeld richting het schoolbestuur, de Landelijke Klachtencommissie, hulpverlening of justitie.

Wij hopen echter dat het niet zover zal komen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid een officiële klacht bij het schoolbestuur in te dienen. Een dergelijke klacht kan worden ingediend bij:

Het college van Bestuur van de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

T.a.v. de heer H. de Bruijne, voorzitter

Postbus 51356

1007 EJ Amsterdam

De wijze waarop een klacht bij het College van bestuur dient te worden ingediend en de manier waarop een klacht wordt behandeld staat beschreven in de klachtenregeling van de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.  

Tenslotte kan de klacht ook voorgelegd worden aan

De Landelijke Klachtencommissie (LKC) waarbij ons  schoolbestuur is aangesloten.

De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventueel te nemen maatregelen. Het reglement van de Landelijke Klachtencommissie is in te zien op de website www.onderwijsgeschillen.nl

Landelijke Klachten Commissie (LKC)

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Telefoon: 030-2809590

Fax:  030-2809591

Email: info@onderwijsgeschillen.nl

 

Je kunt geen reacties meer plaatsen.