Onderwijsvisie

 

Ons Montessori-onderwijs

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de pedagogiek van Maria Montessori. De kern van Montessori-onderwijs wordt meestal samengevat in de uitspraak: “help mij het zelf te doen’’. Het onderwijs sluit aan op de nieuwsgierigheid en ontwikkelingsdrang van kinderen. De ontwikkeling naar zelfstandigheid staat dus centraal.

Naast deze zelfstandigheid en individuele ontwikkeling besteden we ook veel tijd aan de sociale ontwikkeling. Kinderen van verschillende leeftijden zitten zo bij elkaar in één klas. Zij leren niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. Oudere kinderen kunnen jongere helpen en de jongere kinderen laten zich inspireren door oudere.

Hoe we leren op school

Om de zelfstandigheid te bevorderen, werken we met taken. De kinderen leren met hun eigen planning zelfstandig aan het werk te gaan. Zo maken we ze medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ieder kind ontwikkelt zich anders, in tempo en in interesses. Ieder kind kent verschillende gevoelige periodes waarin het meer dan anders ontvankelijk is voor het leren van kennis en vaardigheden.

In ons onderwijs besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden en aan algemene kennis van de wereld. Montessori-materialen en handelend leren spelen hierbij een belangrijke rol. Als kinderen met materialen werken, kunnen ze zelfstandig belangrijke dingen leren en ontdekken.

Wij werken montessoriaans met een eigentijds leerstofaanbod. Dat houdt in dat er naast individuele instructie ook groepsgewijze instructie wordt gegeven en dat daarnaast de vrije werkkeuze belangrijk is. Wij maken dan ook gebruik van moderne methodes. De ideeën van Maria Montessori vormen dus het uitgangspunt, maar wij zijn een Montessorischool van deze tijd.

We bieden kwalitatief goed onderwijs, afgestemd is op álle leerlingen. ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft. Wij doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit.

Hoe we met elkaar om willen gaan

Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons. Daarom werken we aan  een sfeer op school waarin uw kind durft te zijn wie hij of zij wil zijn. Dat vraagt een omgeving met zorg, aandacht en grenzen. Daarin hebben we de ouders als partners nodig. Dat vraagt vertrouwen in elkaars inzet en betrokkenheid. Respectvolle omgang tussen ouders en school is op die manier voorbeeldig voor hoe we graag zien dat de leerlingen met elkaar (leren) omgaan.

De inhoud van het onderwijs

 In Nederland hebben we ‘kerndoelen voor het basisonderwijs’ die voor alle scholen van toepassing zijn. Ze beschrijven wat een kind moet kunnen en kennen aan het einde van de basisschoolperiode. De kerndoelen beschrijven het onderwijs op algemeen niveau. Bij de uitwerking in de dagelijkse praktijk kiezen wij onze eigen weg. Concreet betekent dit dat kinderen na instructie van een leerkracht vaak zelfstandig aan het werk zijn. Zoveel mogelijk gaan we uit van eerst handelen met concreet materiaal, om vervolgens al handelend met symbolisch materiaal tot een abstract inzicht te komen. Hoofd, hart én handen komen daarin samen. Vanaf het begin op school is ons onderwijsaanbod gericht op het oefenen (en daarmee het stimuleren) van verschillende vormen van ontwikkeling op zintuiglijk, lichamelijk, cognitief, emotioneel, sociaal en creatief gebied.

 Hoewel de basis van het montessorionderwijs nog steeds recht overeind staat, is het natuurlijk logisch dat de vorm en inhoud van ons onderwijs door maatschappelijke ontwikkelingen voortdurend worden aangepast. We bereiden kinderen immers voor op de toekomst. Montessorionderwijs dus van deze tijd.

De methoden

Naast en op sommige gebieden in plaats van het bestaande montessorimateriaal werken wij met methoden voor de vakken technisch lezen (De Leeslijn), begrijpend lezen (Begrijpelijkerwijs), spelling (Spelling in Beeld), realistisch rekenen (Rekenrijk) en Engels (Groove Me).
Daarnaast geven wij kosmisch onderwijs. Kosmisch onderwijs is een wezenlijk onderdeel van het montessori-onderwijs. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, maar ook ICT, muziek en maatschappelijke betrokkenheid zijn hierin ondergebracht en worden niet als aparte vakken, maar juist in samenhang, aangeboden. Wij geven kosmisch onderwijs vorm met de projecten van het International Primary Curriculum (IPC). Elke bouw voert jaarlijks vijf projecten uit. Gedurende een project werken de kinderen vanuit verschillende invalshoeken een aantal weken aan een onderwerp.
Groepsinstructie, waarbij de kinderen actief betrokken zijn, is belangrijker geworden. De leerlingen luisteren naar de leerkracht en naar de medeleerlingen, reageren op elkaar, helpen elkaar de oplossing te vinden, verwoorden hun weg naar de oplossing enz. Groepsinstructie kan voor de hele groep zijn of voor een gedeelte van de groep. Voor alle duidelijkheid: wij streven er naar zo montessoriaans mogelijk te werken met de methoden. Dat betekent dat we proberen de kinderen zo mogelijk op eigen niveau laten (ver)werken, passend binnen de organisatie van de groep.

ICT

In alle lokalen staan computers. In de midden- en bovenbouwen zijn er ook laptops waarmee de leerlingen kunnen (samen)werken. Alle klassen hebben inmidels ook beschikking over minstens één iPad. De midden- en bovenbouwklassen hebben allemaal een digibord.

Wij vinden ICT een belangrijk leermiddel. Door kinderen stapsgewijs kennis te laten maken met de digitale wereld, wordt hun zelfredzaamheid groter en worden ze voorbereid op deelname aan een samenleving waarin ICT een steeds belangrijkere rol speelt.

Documenten:

–        De Schoolgids

–        Pestprotocol

Je kunt geen reacties meer plaatsen.